Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Ondernemingsgegevens

[Spits – Verlinden algemene handelsonderneming bvba – www.verfenbehangshop.be]
[Industriepark A 47, 2220 Heist-op-den-Berg ]
[info@verfenbehangshop.be]
[Tel nr:015241929]
[Ondernemingsnummer: 453726705]
[Btw nummer:BE.0453.726.705]
Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Spits – Verlinden algemene handelsonderneming, een BVBA met maatschappelijke zetel te Industriepark A 47, 2220 Heist-op-den-Berg , BTW BE0453.726.705, RPR Mechelen, (hierna 'verfenbehangshop.be') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.verfenbehangshop.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door verfenbehangshop.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 
Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden verfenbehangshop.be niet. Verfenbehangshop.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Verfenbehangshop.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door verfenbehangshop.be. Verfenbehangshop.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de optie om gratis stalen te bestellen. De klant kan ook kiezen voor andere producten waarbij hij een overzicht krijgt in het winkelmandje. De klant kan het winkelmandje aanpassen of verder overgaan tot betaling. De klant heeft voor de verven de optie tussen wit of kleur. Indien men kleur neemt dient men in het tekstvak de kleurcode/formule door te geven. Deze code is strikt bindend en eens deze verstuurd is zal verfenbehangshop de verf aanmaken en kan deze niet meer veranderd worden.
 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • via kredietkaart
  • via bankkaart
     
Verfenbehangshop.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
 

Transportkosten:

Transportkosten binnen België en Nederland bedragen 7,50 € per bestelling onder de 25 euro. Vanaf 25 euro is de levering gratis in België en Nederland.
Transportkosten naar andere landen zijn bespreekbaar na voorafgaand contact. De levering van  gratis behang en/of kleuren stalen gebeurd gratis binnen België en Nederland, maar kan op elk moment aangepast worden.
 

De levering gebeurt met behulp van collitransport door één van onze transport partners.
 
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan verfenbehangshop.be
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verfenbehangshop.be was geboden.
 
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van verfenbehangshop.be.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van verfenbehangshop.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 
Artikel 7: Herroepingsrecht
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij verfenbehangshop.be.
 
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Spits-Verlinden algemene handelsonderneming, Industriepark A 47, 2220 Heist-op-den-Berg,] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 
 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Spits – Verlinden algemene handelsonderneming heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Spit – Verlinden algemene handelsonderneming Molenstraat 69, 2220 Heist-op-den-Berg.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt verfenbehangshop.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 
 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Spits – Verlinden algemene handelsonderneming alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Spits – Verlinden algemene handersonderneming op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Spits – Verlinden algemene handelsonderneming wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Spits -  Verlinden algemene handerlsonderneming geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
 
Spits – Verlinden  betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 
 
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
 
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

De consument is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding in beperkte mate kan afwijken van de werkelijkheid. De consument zal de conformiteit van haar bestelling dan ook controleren tijdens de periode van herroeping. Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding nooit aanleiding vormen voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. 
Behangposters, stickers en verven die speciaal op maat of kleur zijn gemaakt voor de klant, kunnen niet worden teruggestuurd onder het herroepingsrecht.

 
Artikel 8: Garantie
 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de verfenbehangshop.be klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan verfenbehangshop.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant verfenbehangshop.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 
Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van verfenbehangshop.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 015 24 19 29, via e-mail op info@verfenbehangshop.be of per post op het volgende adres Molenstraat 69, 2220 Heist-op-den-Berg. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
 
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover verenbehangshop.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt verfenbehangshop.Be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 
Artikel 11: Privacy
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, Spits – Verlinden algemene handelsonderneming  respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: google analytics, google adwords, verwerken van bestellingen, nieuwsbrieven en andere marketing activiteiten.
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Spits – Verlinden algemene handelsonderneming, Industriepark A 47, 2220 Heist-op-den-Berg, info@verfenbehangshop.be], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Spits – Verlinden algemene handelsonderneming, Industriepark A 47, 2220 Heist-op-den-Berg, info@verfenbehangshop.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden die niet uitdrukkelijk beschreven zijn onder artikel 11.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Verfenbehangshop.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Verfenbehangshop.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@verfenbehangshop.be.
 
Artikel 12: Gebruik van cookies
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 
Google analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 
Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Spits - Verlinden algemene handelsonderneming om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 
Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Spits – Verlinden algemene handelsonderneming. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


 
Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
 
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 
 
 

 

 
 
 
 

Download algemene voorwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mattis nisi pellentesque nisi auctor id viverra mauris fringilla. Maecenas rutrum neque id tellus pellentesque venenatis. Maecenas porta elit sed felis posuere tincidunt. Etiam eu magna sit amet lorem sagittis fringilla id et quam. Sed ac mauris non purus dignissim fermentum et ut orci. Pellentesque ac tempus lectus. Nullam eu quam justo, mattis varius tortor. Donec diam nisi, accumsan quis sollicitudin a, faucibus molestie nisi. Integer tortor erat, convallis quis placerat non, lobortis et lorem. Nullam mi sapien, rhoncus eu elementum ullamcorper, semper nec ligula.

Nam non lacus sed est luctus sollicitudin. Donec vulputate, augue vel venenatis euismod, odio ligula aliquam lectus, et dictum justo diam sed lorem. Nam nisl leo, dignissim vel vehicula sed, lobortis id purus. Sed feugiat pellentesque libero, in imperdiet libero dignissim quis. Suspendisse dignissim, urna in imperdiet tincidunt, nisi augue congue risus, eget posuere sem velit at justo. Cras euismod mollis turpis quis cursus. Ut tellus quam, rutrum fringilla imperdiet nec, laoreet at nisi.

Quisque egestas posuere nulla, quis vehicula turpis semper ac. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Suspendisse eget magna eu lectus ullamcorper lobortis eu lacinia massa. Sed mollis ornare aliquam. Vivamus condimentum lacus ut magna venenatis nec sodales eros vehicula. Integer vehicula odio ac nisl porta in vulputate ante euismod. Pellentesque ac ligula libero. Donec suscipit dictum sodales. Duis volutpat euismod est quis bibendum. Quisque eleifend ante ut mi malesuada pharetra. Aliquam erat volutpat.

Phasellus aliquam nisl vel urna auctor ac egestas urna dignissim. Proin vitae ipsum vel dui commodo lobortis. Morbi nisi mauris, dictum nec molestie ut, sodales a nulla. Ut facilisis velit in nunc euismod ornare. Pellentesque vel luctus lorem. Morbi feugiat viverra nibh ut posuere. Morbi ligula ipsum, convallis eu venenatis at, convallis in leo. Aliquam imperdiet sapien egestas dolor aliquam pretium. Nam nulla ligula, suscipit ac fringilla rhoncus, imperdiet sed lectus. Vivamus pulvinar ornare ante sit amet malesuada.

Onze Sterke Punten

We bieden een 100% veilige betaling aan dankzij het beveiligd betalingsplatform Ogone
Snelle levering: binnen de 72 uur
Rechtstreeks advies met onze klantendienst (binnen de openingsuren)
Met een fysieke winkel waar u altijd terecht kan
Een assortiment van professionele producten aan een goede prijs

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop